Monday, June 02, 2008

世界第一等 (宜蘭話)

唱:詞: 李安修/陳富榮
編輯:黃海峰
人生的風景 親像大海的風湧
Zin sẽ ke hoŋ kiŋ ts’iŋ ts’ĩõ tua hai kai hoŋ eŋ
有時猛有時平 親愛朋友你著小心
u si mẽ u si pẽ ts’iŋ ai p’iŋ iu li to? sio sin
人生的環境 乞食也會出頭天
zin sẽ ke huan kiŋ ki? tsia? ma e ts’ut t’au tĩ
莫怨天莫尤人 命順命歹攏是一生
bo ieŋ tĩ bo iu zin mĩã sun mĩã bai loŋ si it sẽ
一杯酒兩角銀 三不五時也來湊陣
tsit pue tsiu nŋ kak gin sã put go ma lai tau tiŋ
若要講博感情 我是世界第一等
na bue? koŋ puat kam ts’iŋ ua si se kai te it tiŋ
是緣份是註定 好漢剖腹來參見
si ien hun si tsu tiŋ ho han pua bak lai sã kĩ
嘸驚風嘸驚湧 有情有義好個兄弟
m kĩã hoŋ m kĩã eŋ u ts’eŋ u i ke ho hĩã ti
短短仔的光陰踢跎著趁少年時
tẽ tẽ ia kai kũĩ eŋ t’i t’o tio tan siau lian si
求名利無了時 千金難買好人生
Kiu biŋ li bo liau si tsain kim lan bue ho zin sẽ